2018 Nissan Navara ST-X Engine torque

2018 Nissan Navara ST-X Engine torque